Φίλτρα
Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο Marketing Plan αποτελεί το βασικό πυλώνα σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικής marketing για μια επιχείρηση, ανάλυσης του επιχειρηματικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, στοχοποίησης και δημιουργίας ομάδων-πελατών και καθορισμού τακτικών και τρόπων προώθησης, τιμολόγησης και τρόπου διανομής των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης.
Ουσιαστικά, περιγράφει την στρατηγική που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση σε τομείς όπως:
> Ανταγωνισμός - ευκαιρίες και απειλές
> Καθορισμός πελατών - στόχος
> Προβλήματα και ευκαιρίες
> Στρατηγική Marketing
> Ποιότητα, εικόνα (μάρκα) προϊόντος/υπηρεσίας
> Προώθση προϊόντος/υπηρεσίας
> Στόχοι διαφήμισης / δημοσιότητας
> Προώθηση και στόχοι πωλήσεων
> Τρόπος διανομής προϊόντος/υπηρεσίας
> Τιμολόγηση προϊόντος/υπηρεσίας

Χρήση του εργαλείου:

Το Marketing Plan μπορεί να καταρτιστεί από τον επιχειρηματία ή/και τον υπεύθυνο marketing (εφόσον υπάρχει). Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Γενική περιγραφή:

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ορίζεται ως εξής:
- Τομείς ή πτυχές στους οποίους μια επιχείρηση είναι ανώτερη από τον ανταγωνισμό
- Ικανότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματά της (έναντι του ανταγωνισμού) για να πετύχει ανώτερη επίδοση, τόσο σε όρους λειτουργίας όσο και σε όρους κερδοφορίας.
- Ικανότητα της επιχείρησης να διατηρεί τα πλεονεκτήματά της μακροπρόθεσμα

Το εργαλείο "ΜΡ9. Καθορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης" βοηθά στον εντοπισμό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησής σας, εξετάζοντας τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν την ύπαρξη ή μη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Υπάρχουν δύο βασικά είδη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος:
- Η ηγεσία κόστους, δηλαδή η ικανότητα παραγωγής / δημιουργίας και προσφοράς ενός προϊόντος / μιας υπηρεσίας με το μικρότερο κόστος στην αγορά
- Η διαφοροποίηση, δηλαδή η προσφορά ενός προϊόντος / μιας υπηρεσίας που έχει τέτοια γνωρίσματα που ο πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω για να το / την αποκτήσει (η έννοια της προστιθέμενης αξίας από την χρήση του προϊόντος / της υπηρεσίας.

Με βάση τα δύο είδη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος υπάρχουν οι εξής δύο βασικές στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση έτσι ώστε να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα:
- Στρατηγική Ηγεσίας κόστους
- Αποδοτικό μέγεθος
- Οργάνωση, αυτοματοποίηση
- Τυποποίηση
- Καινοτομία διαδικασιών
- Outsourcing
- Αποφυγή "οριακών" πελατών
2. Στρατηγική Διαφοροποίησης
- Καινοτομία
- Μάρκετινγκ
- Φήμη και επωνυμία
- Σχεδίαση
- Εξυπηρέτηση
- Ποιότητα

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο "ΜΡ9. Καθορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης" προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον επιχειρηματία αλλά και από τον υπεύθυνο μάρκετινγκ της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει).

Δύναται, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και από ενδιαφερόμενους για την ίδρυση επιχείρησης, παράλληλα με τη γενικότερη έρευνα ανταγωνισμού που πραγματοποιούν.

Άλλες Πληροφορίες:

Το εργαλείο βασίζεται στην ανάλυση USP - Unique Selling Propositions

Γενική περιγραφή:

Η έννοια "ηλεκτρονικό μάρκετινγκ" (e-marketing) αναφέρεται στη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων με σκοπό να προωθήσετε και να αναπτύξετε τη δραστηριότητα και τις πωλήσεις της επιχείρησής σας.
Η κατάρτιση ενός πλάνου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ λειτουργεί βοηθητικά στο γενικότερο πλάνο μάρκετινγκ της επιχείρησης, ενώ μπορεί να γίνει ασχέτως του μεγέθους της επιχείρησης.
Τα βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ παραμένουν τα ίδια: στόχος είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής με σκοπό να μεταδώσετε το σωστό μήνυμα στο σωστό κοινό. Αυτό που αλλάζει είναι οι επιλογές που έχετε!

- Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
- Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ επιτρέπει σε οποιαδήποτε επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε νέες αγορές με μικρότερο κόστος καθώς και να μεταδώσει ένα αρκετά πιο προσωποποιημένο μήνυμα στο κοινό-στόχος (σε αντίθεση με την τηλεόραση ή τα διαφημιστικά φυλλάδια). Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ είναι:
- Παγκόσμια εμβέλεια - εφόσον αναπτύξετε μια ιστοσελίδα της επιχείρησής σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου.
- Μικρότερο κόστος διαφήμισης
- Μετρήσιμα αποτελέσματα της καμπάνιας σας
- Αποτελεσματικότητα 24 ώρες το 24ώρο
- Προσωποποίηση της διαφημιστικής σας καμπάνιας
- Μεγαλύτερες πιθανότητες για την πραγματοποίηση της πώλησης
- Ποικιλία διαφημιστικών μηνυμάτων

Χρήση του εργαλείου:

Το Marketing Plan μπορεί να καταρτιστεί από τον επιχειρηματία ή/και τον υπεύθυνο marketing (εφόσον υπάρχει). Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η συμπλήρωση και κατάρτιση ενός πλάνου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ προτείνεται να γίνει συνδυαστικά με την κατάρτιση ενός πλάνου μάρκετινγκ της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "ΜΡ4. Εκτίμηση Απόδοσης Διαφημιστικής Καμπάνιας μέσω E-mail" σας βοηθά να υπολογίσετε την απόδοση μιας σχεδιαζόμενης διαφημιστικής καμπάνιας μέσω e-mail που πρόκειται να πραγματοποιήσετε. Συγκεκριμένα, σας βοηθά να υπολογίστε:
- Τις συνολικές πωλήσεις που θα εξασφαλίσετε μέσω της καμπάνιας
- Το αναμενόμενο κέρδος που θα αποκομίσετε μέσω της καμπάνιας
- Το ποσοστό απόδοσης της καμπάνιας, το ποσοστό δηλαδή "επιστροφής της επένδυσης" (όπου επένδυση είναι η σχεδιαζόμενη καμπάνια)

Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσετε όλα τα παραπάνω στοιχεία αλλάζοντας τις παραμέτρους της σχεδιαζόμενης καμπάνιας. Για παράδειγμα μπορείτε να εξετάσετε τα αποτελέσματα της καμπάνιας αυξάνοντας το Αναμενόμενο Ποσοστό Απαντήσεων, αυξάνοντας τους συνολικούς παραλήπτες της καμπάνιας ή μειώνοντας το κόστος της.

Στα αποτελέσματα του εργαλείου συμπεριλαμβάνεται και αντίστοιχο σχεδιάγραμμα στο οποίο απεικονίζονται τα τρία βασικότερα στοιχεία της καμπάνιας, δηλαδή:
- Κόστος Καμπάνιας
- Αναμενόμενα Έσοδα Καμπάνιας
- Αναμενόμενο Κέρδος Καμπάνιας

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο "ΜΡ4. Εκτίμηση Απόδοσης Διαφημιστικής Καμπάνιας μέσω E-mail" μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από τον υπεύθυνο marketing της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "ΜΡ5. Εκτίμηση Απόδοσης Online Διαφημιστικής καμπάνιας" σας βοηθά να υπολογίσετε την απόδοση μιας σχεδιαζόμενης online διαφημιστικής καμπάνιας που πρόκειται να πραγματοποιήσετε. Συγκεκριμένα, σας βοηθά να υπολογίστε:
- Τις συνολικές πωλήσεις που θα εξασφαλίσετε μέσω της καμπάνιας
- Το αναμενόμενο κέρδος που θα αποκομίσετε μέσω της καμπάνιας
- Το ποσοστό απόδοσης της καμπάνιας, το ποσοστό δηλαδή "επιστροφής της επένδυσης" (όπου επένδυση είναι η σχεδιαζόμενη καμπάνια)

Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσετε όλα τα παραπάνω στοιχεία αλλάζοντας τις παραμέτρους της σχεδιαζόμενης καμπάνιας. Για παράδειγμα μπορείτε να εξετάσετε τα αποτελέσματα της καμπάνιας αυξάνοντας το Αναμενόμενο Ποσοστό Απαντήσεων, αυξάνοντας τους συνολικούς παραλήπτες της καμπάνιας ή μειώνοντας το κόστος της.

Στα αποτελέσματα του εργαλείου συμπεριλαμβάνεται και αντίστοιχο σχεδιάγραμμα στο οποίο απεικονίζονται τα τρία βασικότερα στοιχεία της καμπάνιας, δηλαδή:
- Κόστος Καμπάνιας
- Αναμενόμενα Έσοδα Καμπάνιας
- Αναμενόμενο Κέρδος Καμπάνιας

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο "ΜΡ5. Εκτίμηση Απόδοσης Online Διαφημιστικής καμπάνιας" μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από τον υπεύθυνο marketing της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Το εργαλείο "ΜΡ5. Εκτίμηση Απόδοσης Online Διαφημιστικής καμπάνιας" απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν επαγγελματική ιστοσελίδα.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "ΜΡ6. Ποσοστό Μετατροπής Online Επισκέψεων σε Πωλήσεις" σας βοηθά να υπολογίσετε το ποσοστό μετατροπής των επισκέψεων που δέχεται η ιστοσελίδα σας σε πωλήσεις των προϊόντων/υπηρεσιών σας. Το ποσοστό αυτό θα σας δείξει το κατά πόσο αποτελεσματική είναι η ιστοσελίδα σας στο να οδηγεί τον επισκέπτη, μέσα από μια σειρά απλών και κατανοητών βημάτων, να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρετε.

Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε και να εξετάσετε τα αποτελέσματα που θα έχει μια αύξηση του ποσοστού μετατροπής στα έσοδα και τα κέρδη της επιχείρησής σας.

Τέλος,
Το ποσοστό μετατροπής των επισκέψεων που δέχεται η ιστοσελίδα σας σε πωλήσεις έχει εφαρμογή σε ιστοσελίδες που δίνουν την δυνατότητα online αγορών.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο "ΜΡ6. Ποσοστό Μετατροπής Online Επισκέψεων σε Πωλήσεις" μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από τον υπεύθυνο marketing της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Το εργαλείο "ΜΡ6. Ποσοστό Μετατροπής Online Επισκέψεων σε Πωλήσεις" απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν επαγγελματική ιστοσελίδα με τη δυνατότητα online αγορών.

Γενική περιγραφή:

Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν πάντα κάποιο πελάτες οι οποίοι συνεισφέρουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης. Οι πελάτες αυτοί είναι γνωστοί και ως VIP πελάτες.

Το εργαλείο "ΜΡ7. Συνολική αξία ανά πελάτη της επιχείρησης" σας βοηθά, μέσω απλών και κατανοητών βημάτων, να εξακριβώσετε τους πελάτες αυτούς ανάμεσα στους είκοσι (20) σημαντικότερους πελάτες της επιχείρησής σας. Εισάγει, δηλαδή, τις έννοιες της διατήρησης των πελατών και της αύξησης της πιστότητας τους. Δύο ιδιαίτερα σημαντικές έννοιες στον σχεδιασμό της στρατηγικής marketing της επιχείρησής σας.

Η διατήρηση των πελατών αναφέρεται στη προσφορά κινήτρων προς τους πελάτες σας έτσι ώστε να συνεχίσουν να αγοράζουν από την επιχείρησή σας. Αυτό, μετά από κάποιο σημείο, θα οδηγήσει στην αύξηση της πιστότητας των πελατών. Οι ίδιοι οι πελάτες, δηλαδή, θα συστήνουν την επιχείρησή σας σε δυνητικούς πελάτες (leads).

Το εργαλείο υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις για κάθε έναν πελάτη της επιχείρησης ενώ, παράλληλα, εμφανίζει το ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο "ΜΡ7. Συνολική αξία ανά πελάτη της επιχείρησης" μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από τον υπεύθυνο marketing της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Η πιστότητα των πελατών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τη κερδοφορία της επιχείρησης, καθώς επηρεάζει άμεσα τις δύο βασικότερες παραμέτρους της κερδοφορίας:
Τις συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης
Τον αριθμό των νέων πελατών της επιχείρησης

Οι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο πιστότητας των πελατών είναι οι εξής:
Η διατήρηση των πελατών, δηλαδή η προσφορά κινήτρων προς τους πελάτες έτσι ώστε να συνεχίζουν να αγοράζουν από την επιχείρησή σας
Ο αριθμός των αγορών του κάθε πελάτη
Ο αριθμός των δυνητικών πελατών στους οποίους ο κάθε υπάρχον πελάτης προτείνει την επιχείρησή σας

Το εργαλείο "ΜΡ8. Προστιθέμενη αξία από αύξηση της πιστότητας πελατών" σας βοηθά να υπολογίσετε τη συνολική μεταβολή των πωλήσεων και των καθαρών εσόδων της επιχείρησης, τόσο σε χρηματική αξία όσο και σε ποσοστό, από μια ποσοστιαία άυξηση της πιστότητας των πελατών. Επίσης, στα αποτελέσματα του εργαλείου εμφανίζονται και τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα τα οποία απεικοζίνουν τις παραπάνω μεταβολές.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο "ΜΡ8. Προστιθέμενη αξία από αύξηση της πιστότητας πελατών" μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από τον υπεύθυνο marketing της επιχείρησης.

Εργαλεία Μάρκετινγκ

«Εάν δεν προσέξεις τον πελάτη σου, θα το κάνει ο ανταγωνιστής σου» - Bob Hooey

Η στρατηγική μάρκετινγκ μιας επιχείρησης είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία και περιλαμβάνει:

  • - τον σχεδιασμό του πλάνου μάρκετινγκ της επιχείρησης
  • - τον καθορισμό των παραγόντων που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρησή σας
  • - τον καθορισμό των τρόπων με τους οποίους θα αυξήσετε τη πιστότητα των πελατών σας
~ Η πρόσβαση στα εργαλεία απαιτεί είσοδο και ενεργή συνδρομή ~

ΜΡ01. Υπόδειγμα σχεδίου μάρκετιγκ (Marketing Plan) ~ Δωρεάν!

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Απεικόνιση και σχεδιασμός της στρατηγικής μάρκετινγκ που πρόκειται να ακολουθήσει μια επιχείρηση, καθώς και των προγραμμάτων και πρακτικών μαρκετινγκ.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 3 ώρες
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ετησίως
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΡ02. Καθορίστε τους παράγοντες που προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρησή σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Ο καθορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, εξετάζοντας τους βασικούς παράγοντες λειτουργίας της.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 30' - 45'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΡ03. Υπόδειγμα σχεδίου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (e-Marketing Plan) ~ Δωρεάν!

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Απεικόνιση και σχεδιασμός της στρατηγικής ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που πρόκειται να ακολουθήσει μια επιχείρηση, καθώς και των προγραμμάτων και πρακτικών ηλεκτρονικού μαρκετινγκ.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 2 ώρες
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ετησίως
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΡ04. Υπολογίστε το κέρδος σας από μια διαφημιστική καμπάνια μέσω e-mail

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Ο υπολογισμός της απόδοσης και του αναμενόμενου κέρδους για την επιχείρησής σας μιας σχεδιαζόμενης διαφημιστικής καμπάνιας μέσω e-mail που πρόκειται να πραγματοποιήσετε.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής Τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΡ05. Υπολογίστε το κέρδος σας από μια online διαφημιστική καμπάνια

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Ο υπολογισμός της απόδοσης και του αναμενόμενου κέρδους για την επιχείρησής σας μιας online σχεδιαζόμενης διαφημιστικής καμπάνιας που πρόκειται να πραγματοποιήσετε.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής Τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΡ06. Υπολογίστε την αύξηση των online πωλήσεων αυξάνοντας το ποσοστό μετατροπής των επισκέψεων σε πωλήσεις

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Ο υπολογισμός του ποσοστού μετατροπής των επισκέψεων/clicks από μια online διαφημιστική καμπάνια σε πωλήσεις, καθώς και ο υπολογισμός της αύξησης των online πωλήσεων μέσω της αύξησης του ποσοστού αυτού.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής Τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Κάθε Μήνα
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΡ07. Υπολογίστε τη σημαντικότητα που έχει ο κάθε πελάτης για την επιχείρησή σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Ο υπολογισμός του επιπέδου σημαντικότητας του κάθε πελάτη για την επιχείρησή σας καθώς και της συνολικής συνεισφοράς του κάθε πελάτη στις συνολικές πωλήσεις σας.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής Τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 20' - 30'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΡ08. Υπολογίστε την προστιθέμενη αξία μιας αύξησης της πιστότητας πελατών

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Ο υπολογισμός της προστιθέμενης αξία για την επιχείρησή σας από μια ποσοστιαία αύξηση της πιστότητας των πελατών σας.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής Τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

© 2018 - 2019 Innonest.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στον ιστότοπό μας 5 επισκέπτες και κανένα μέλος

Μπορείτε να συνδεθείτε και με κάποιο social ID.