Φίλτρα
Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Μήτρα Αξιολόγησης Εσωτερικού Παράγοντα" βοηθά στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σημείων μιας επιχείρησης, τα οποία προκύπτουν από το εσωτερικό της περιβάλλον.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από την ηγετική ομάδα της επιχείρησης (Διοικητικό Συμβούλιο) ή/και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Προϋπόθεση για την χρήση του εργαλείου είναι η αντικειμενική καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Μήτρα Αξιολόγησης Εξωτερικού Παράγοντα" βοηθά στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σημείων μιας επιχείρησης, τα οποία προκύπτουν από το εσωτερικό της περιβάλλον.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από την ηγετική ομάδα της επιχείρησης (Διοικητικό Συμβούλιο) ή/και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Γενική περιγραφή:

Προκειμένου να καθορίσει μια επιχείρηση που πηγαίνει, πρέπει να γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται. Σε αυτό ακριβώς βοηθά το εργαλείο "Διαμόρφωση Στρατηγικής Επιχείρησης", στο οποίο εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης σε βασικούς τόμεις όπως:
> Διοίκηση
> Παραγωγή
> Έρευνα και ανάπτυξη
> Μάρκετινγκ
> Πληροφοριακά συστήματα - νέες τεχνολογίες
> Χρηματοοικονομικά
Στρατηγικός σχεδιασμός: είναι η διαδικασία για να καθοριστεί η στρατηγική, η κατεύθυνση και η λήψη αποφάσεων σε μια επιχείρηση, σχετικά με την κατανομή των πόρων (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των ανθρώπων).

Χρήση του εργαλείου:

Προτείνεται η χρήση του εργαλείου από τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστεί με την κατάρτιση και συμπλήρωση του Επιχειρηματικού Πλάνου.

Γενική περιγραφή:

Η Μήτρα Ποσοτικού Στρατηγικού Σχεδιασμού βοηθά στην αξιολόγηση δύο διαφορετικών στρατηγικών που έχει σχεδιάσει η επιχείρηση έτσι ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη.

Με τον συνολικό βαθμό ελκυστικότητας μας δίνεται η σχετική ελκυστικότητα της κάθε εναλλακτικής στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.
Με το Άθροισμα των συνολικών βαθμών ελκυστικότητας μας δίνεται συγκριτικά η καλύτερη στρατηγική.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από την ηγετική ομάδα της επιχείρησης (Διοικητικό Συμβούλιο) ή/και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

1. Ο προηγούμενος σχεδιασμός των προς σύγκριση στρατηγικών με τη χρήση του εργαλείου "Μήτρα TOWS"
2. προηγούμενος εντοπισμός των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων με τη χρήση των εργαλείων "Μήτρα Αξιολόγησης Εσωτερικού Παράγοντα" και "Μήτρα Αξιολόγησης Εξωτερικού Παράγοντα"

Γενική περιγραφή:

Η συμπλήρωση του εργαλείου "Επιχειρηματικό Πλάνο" μας βοηθά στην καταγραφή του τι είναι η επιχείρηση, τι κάνει, που βρίσκεται και που ακριβώς θέλει να πάει (καθορισμός στόχων). Αποτελεί κομβικό σημείο για την ίδρυση μιας επιχείρησης καθώς και για την μελλοντική πορεία και βιωσιμότητά της.
Ο στόχος του είναι να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς και της επιχείρησης, και να καθοδηγήσει τις ενέργειες των στελεχών της προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει την προκαταβολική επαλήθευση του εάν είναι εφικτή μια επιχειρηματική ιδέα από εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική σκοπιά. Έτσι προσφέρει στον υποψήφιο επιχειρηματία ένα σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων, και αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας απαραίτητο για την παρουσίαση της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα υποψήφιο συνεργάτη ή ένα υποψήφιο χρηματοδότη.
Ο σκοπός του είναι η επιτυχία της επιχείρησης και η ελαχιστοποίηση του ρίσκου.
Συνεπώς, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο οργάνωσης αλλά και παρουσίασης.
Εργαλείο οργάνωσης γιατί προσδιορίζει τη στρατηγική της εκάστοτε επιχείρησης. Επισημαίνει τις δυνατότητές της αλλά και τα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν όπως και τις πιθανές λύσεις τους. Δομεί τις κινήσεις και καθορίζει το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί.
Εργαλείο παρουσίασης γιατί θα αποτελεί το πρώτο στοιχείο επικοινωνίας του επιχειρηματία προς τρίτους, το οποίο θα του επιτρέψει να προσελκύσει συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς.
Οι αναγνώστες του εγγράφου θα μπορούν να καταλάβουν γρήγορα την επιχειρηματικότητα της εκάστοτε πρότασης, να εκτιμήσουν την προετοιμασία αυτού του σχεδίου και να λάβουν θέση. Η καλή οργάνωση του businessplan μιας επιχείρησης σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας θα έχει περισσότερες πιθανότητες να πείσει του αναγνώστες του για την ορθότητα του σχεδίου του και με αυτό τον τρόπο να αποκτήσει συνεργάτες.

Γιατί είναι αναγκαίο;

Ταυτοποιεί την επιχείρηση αποτυπώνοντας την πραγματική της κατάσταση με μετρήσιμα μεγέθη
Παρέχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού και σχεδιασμού στον επιχειρηματία
Καταγράφει και αναλύει την αγορά βοηθώντας τόσο στην κατανόηση της, όσο και στην αντίστοιχη των πελατών της και του ανταγωνισμού.
Βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου μεγέθους για την επιχείρηση (right-sizing).
Βοηθά στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης.
Βοηθά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
Συνεισφέρει στην ορθή κατανομή των κεφαλαίων μέσα σε μια επιχείρηση.
Συμβάλλει στον εντοπισμό ευκαιριών και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών σε περίπτωση λαθών
Ορίζει το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση την στιγμή του σχεδιασμού
Ορίζει σε ποιο σημείο θέλει να βρεθεί η επιχείρηση σε ορισμένο χρόνο
Προτείνει μέσα και πόρους για να το κατορθώσει
Καθορίζει την δομή και την οργάνωση της επιχείρησης
Αποτελεί σημείο αναφοράς και καταδεικνύει την επίτευξη η μη των στόχων.
Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και τη συγκέντρωση κεφαλαίου
Είναι απαραίτητο για την υποβολή σε φορείς για τα προγράμματα χρηματοδότησης
Απαιτείται πλέον στη λήψη δανείου από τις τράπεζες και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες

Ποιες είναι οι συνηθέστερες περιπτώσεις για τις οποίες ενδείκνυται η εκπόνηση ενός Business Plan;

Η μελέτη της δημιουργίας μιας καινούργιας επιχειρηματικής δραστηριότητας από επιχείρηση ή ιδιώτη, που πολύ πιθανόν να μην έχει πλήρη γνώση της αγοράς που θέλει να δραστηριοποιηθεί, των μεγεθών που απαιτούνται για την νέα επένδυση, των ανταγωνιστών τους οποίους θα έχει, τα περιθώρια κέρδους που θα έχει, την συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών, και των κρυφών κινδύνων που κρύβει η αγορά αυτή.
Η μελέτη των επιχειρηματικών λειτουργιών μιας υφιστάμενης επιχείρησης, με στόχο την βελτιστοποίηση τους. Τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, για παράδειγμα, είναι:
Η επιχείρηση αναπτύσσεται σωστά;
Η κατανομή των επενδύσεων στα διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα στην επιχείρηση γίνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο;
Ποια είναι τα ανταγωνιστικά σημεία της επιχείρησης;
Ποιοί είναι οι κίνδυνοι από τον ανταγωνισμό;
Χρειάζεται μια καινούργια στρατηγική ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις;
Η μελέτη βιωσιμότητας μιας υφιστάμενης επιχείρησης με επεκτατικές βλέψεις.
Μπορεί για παράδειγμα να αφορά την επέκταση της εταιρείας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παράγει μέχρι τώρα.
Μπορεί όμως να αφορά και την επενδυτική επέκταση σε αγορά που ήδη λειτουργεί και έχει παρουσία, όπως για παράδειγμα εμπορικό κατάστημα ή ξενοδοχειακή αλυσίδα η οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί σε περιοχή που μέχρι τώρα δεν έχει παρουσία.
Κοινό στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις είναι η ύπαρξη αβεβαιοτήτων ως προς την αποδοχή του προϊόντος από την αγορά και η ανάγκη συγκεκριμένων απαντήσεων σε ερωτήματα όπως ποία είναι η προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσης αυτής. Η επιχείρηση πρέπει τελικά να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι συμφέρουσα η επέκταση ή η ενίσχυση του ήδη παραγόμενου προϊόντος.
Η εξεύρεση πόρων. Οι υποψήφιοι χρηματοδότες ή επενδυτές, πρέπει να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης, όπως την στρατηγική που θα ακολουθηθεί, τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν, τον σκοπό που εξυπηρετεί η εταιρεία, τους στόχους της, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και άυλα περιουσιακά της στοιχεία, κλπ, πριν αποφασίσουν την ενίσχυσή της.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από την ηγετική ομάδα της επιχείρησης (Διοικητικό Συμβούλιο) ή/και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Γενική περιγραφή:

Η αξιολόγηση μιας στρατηγικής γίνεται με βάση τα παρακάτω τρία κριτήρια:
1. Καταλληλότητα (Suitability)
Η αξιολόγηση της καταλληλότητας μιας στρατηγικής σχετίζεται με το εάν δημιουργεί ή και διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Ειδικότερα σχετίζεται με την ανταπόκριση στις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος, με το βαθμό εκμετάλλευσης των πόρων και των ικανοτήτων της και με το εάν βασίζεται στην εταιρική της κουλτούρα.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της στρατηγικής, σημείο εκκίνησης αποτελεί η αξιολόγηση των κριτηρίων του περιβάλλοντος και στη συνέχεια η αξιολόγηση των πόρων και των ικανοτήτων της επιχείρησης. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας μιας νέας στρατηγικής πρέπει επίσης να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις πηγές πλεονεκτήματος στις οποίες είναι βασισμένη, από την άποψη της αποδοτικότητας δαπανών και της προστιθέμενης αξίας.
2. Αποδεκτότητα (Acceptability)
Η αξιολόγηση της αποδεκτότητας μιας στρατηγικής περιλαμβάνει την εκτίμηση των προσδοκώμενων «κερδών», σε σχέση με τους στόχους της επιχείρησης. Αυτοί οι στόχοι είναι αντανάκλαση των προσδοκιών των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων και των μετόχων της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες.
Ένα άλλο σημείο που αξιολογεί την αποδεκτότητα είναι ο βαθμός κινδύνου που εγκυμονεί. Είναι επιβεβλημένο δηλαδή να αξιολογηθεί το εάν η εφαρμογή της στρατηγικής εγκυμονεί κινδύνους για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της.
3. Εφικτότητα (Feasibility)
Η αξιολόγηση της δυνατότητας πραγματοποίησης των στρατηγικών επιλογών περιλαμβάνει την εξέταση των πόρων και των ικανοτήτων που διαθέτει η επιχείρηση, για να εφαρμόσει επιτυχώς τη στρατηγική. Θα πρέπει να γίνει μία ανάλυση όχι μόνο των οικονομικών και άλλων απτών πόρων της επιχείρησης, αλλά και των μη απτών, όπως είναι οι ικανότητες που διαθέτει. Εάν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και ικανότητες, τότε η στρατηγική αυτή είναι εφικτή.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από την ηγετική ομάδα της επιχείρησης (Διοικητικό Συμβούλιο) ή/και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η χρήση του εργαλείου προϋποθέτει τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής. Προτείνεται η χρήση όλων των εργαλείων της κατηγορίας "Μάνατζμεντ" με την ακόλουθη σειρά: 1. Διαμόρφωση Στρατηγικής 2. SWOT Analysis 3. Μήτρα Αξιολόγησης Εσωτερικού Παράγοντα 4. Μήτρα Αξιολόγησης Εξωτερικού Παράγοντα 5. TOWS Matrix 6. Μήτρα Ποσοτικού Στρατηγικού Σχεδιασμού 7. Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικού Σχεδιασμού

Γενική περιγραφή:

Η ανάλυση SWOT βοηθά την επιχείρηση να καθορίσει και να καταγράψει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της καθώς και τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές που έχει εντοπίσει και πιθανά επηρεάζουν την λειτουργία της.
Η ανάλυση SWOT αποτελεί βασικό εργαλείο για τον αρχικό σχεδιασμό μιας στρατηγικής η οποία θα βοηθήσει στην διατήρηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης αλλά και στην ανάπτυξή της.
Τα δυνατά και αδύνατα σημεία σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κλπ.).
Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.).

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από την ηγετική ομάδα της επιχείρησης (Διοικητικό Συμβούλιο) ή/και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Σχεδιασμός Στρατηγικών - Μήτρα TOWS" μας βοηθά στην δημιουργία βέλτιστων στρατηγικών με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησης αξιοποιώντας εσωτερικούς (δυνατά και αδύνατα σημεία) αλλά και εξωτερικούς παράγοντες (ευκαιρίες και απειλές).

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από την ηγετική ομάδα της επιχείρησης (Διοικητικό Συμβούλιο) ή/και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η χρήση του εργαλείου προϋποθέτει την προηγούμενη συμπλήρωση του εργαλείου "Ανάλυση SWOT" ή, εναλλακτικά, των εργαλείων "Μήτρα Αξιολόγησης Εσωτερικού Παράγοντα" και "Μήτρα Αξιολόγησης Εξωτερικού Παράγοντα".

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Καθορισμός Προσωπικού Στυλ Διοίκησης" βοηθά τον υπεύθυνο ή/και τον ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης να προσδιορίσει το προσωπικό του στυλ διοίκησης. Δεν αναφέρεται σε οργανωτικά θέματα διοίκησης αλλά στον τύπο, στο στυλ της διοίκησης σε προσωπικό επίπεδο.
Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:
> Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Δεν μπορείτε ούτε να αποτύχετε ούτε να περάσετε αυτό το test
> Απαντήστε μόνο με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
> Αυτό δεν είναι ένα τεστ ικανότητας σαν διευθυντής. Είναι μια προσπάθεια για να ανακαλύψετε το προσωπικό σας στυλ διοίκησης
> Μην προσπαθείτε να «μαντέψετε» την ερώτηση. Δεν υπάρχουν παραπλανητικές ερωτήσεις
> Μην αναρωτηθείτε ποια είναι η «καλύτερη» απάντηση που μπορεί να δοθεί. Απλά δώστε την απάντηση που ταιριάζει στον τύπο και την προσωπικότητά σας
> Απαντήστε σύμφωνα με τα σημερινά σας δεδομένα και όχι με το πώς θα θέλατε να είστε
> Η ερώτηση ίσως να μην ταιριάζει με την σημερινή σας απασχόληση. Έστω και έτσι, θα πρέπει να απαντηθεί. Ρωτήστε τον εαυτό σας: «Αν αυτό ταίριαζε με τη δουλειά μου, ποια θα ήταν η απάντησή μου;»

Χρήση του εργαλείου:

Το συγκεκριμένο εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον / τους διευθυντή/ες ή/και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Σκεφτείτε ότι πρέπει να επιλέξετε μεταξύ αρκετών εναλλακτικών προμηθευτών για την επιχείρησή σας. Η εύκολη και άμεση λύση θα ήταν να επιλέξετε την οικονομικότερη προσφορά. Όμως, εκτός από τον παράγοντα του κόστους, και με σκοπό να κάνετε την βέλτιστη επιλογή θα πρέπει να εξετάσετε και άλλους παράγοντες όπως η ποιότητα, η τοποθεσία, η αξιοποστία και οι όροι πληρωμής. Είναι προφανές ότι η επιλογή σας γίνεται αρκετά πιο περίπλοκη.
Σε αυτό ακριβώς μπορεί να σας βοηθήσει το εργαλείο "ΜΝ10. Λήψη βέλτιστης απόφασης - Ανάλυση Grid", το οποίο είναι ιδανικό για τις περιπτώσεις όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες για να φτάσετε στην τελική απόφαση.

Παρόλο που είναι αρκετά απλό και εύκολο στη χρήση του, τα αποτελέσματα που δίνει θα σας βοηθήσουν να είστε σίγουροι ότι πήρατε την καλύτερη δυνατή απόφαση.

Εάν ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε μια επιχείρηση, το εργαλείο "ΜΝ10. Λήψη βέλτιστης απόφασης - Ανάλυση Grid" σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο έτσι ώστε να προχωρήσετε με τις καλύτερες επιλογές για μια σειρά θεμάτων που αντιμετωπίζει μια υπό ίδρυση επιχείρηση.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από εργαζομένους της επιχείρησης, έτσι ώστε να βοηθηθούν στην λήψη μιας βέλτιστης απόφασης.

Γενική περιγραφή:

Η Ανάλυση PEST είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, η ανάλυση PEST εξετάζει τα εξής:
Το Πολιτικό Περιβάλλον (Political)
Στο Πολιτικό περιβάλλον εμπίπτει η πολιτική σταθερότητα, οι νόμοι, το πολιτικό καθεστώς και η μορφή κυβέρνησης. Αυτοί και άλλοι παράγοντες του περιβάλλοντος αυτού μπορούν ακόμα και να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν την λειτουργία μίας επιχείρησης. Στο πολιτικό περιβάλλον εντάσσεται επίσης και αυτό που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (π.χ. τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση κ.λ.π.).
Το Οικονομικό Περιβάλλον (Economical)
Το Οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στην οικονομική ζωή μίας χώρας ή κοινωνίας. Παράγοντες που επηρεάζουν το Οικονομικό περιβάλλον είναι του επιτοκίου δανεισμού, ο ρυθμός του πληθωρισμού, η οικονομική ανάπτυξη, κ.α.
Το Κοινωνικό Περιβάλλον (Social)
Η δομή της κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων μίας συγκεκριμένης κοινότητας, τα δημογραφικά, ψυχογραφικά και άλλα κριτήρια σαφώς επηρεάζουν την επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αυτή τη κοινωνία και γι' αυτό μελετάται στην ανάλυση PEST.
Το Τεχνολογικό Περιβάλλον (Technological)
Τέλος, το τεχνολογικό περιβάλλον έχει και αυτό καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του Μακροπεριβάλλοντος. Οι καινοτομίες, τα εμπόδια εισόδου που σχετίζονται με τεχνολογικά επιτέυματα καθώς και η μεταφορά της τεχνολογίας αποτελούν κρίσιμα ζητήματα που προσδιορίζονται σε αυτό το σημείο.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από την ηγετική ομάδα της επιχείρησης (Διοικητικό Συμβούλιο) ή/και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η ανάλυση PEST πολύ συχνά χρησιμοποιείται στο Πλάνο Μάρκετινγκ κατά την ανάλυση της παρούσας κατάστασης αναφορικά με το μακροπεριβάλλον. Ωστόσο αποτελεί από μόνη της ανεξάρτητο εργαλείο και μπορεί να εφαρμοστεί για οποιαδήποτε κατάσταση.

Εργαλεία Μάνατζμεντ

Η διαμόρφωση στρατηγικής και ο ορισμός στόχων που επιθυμείτε να εκπληρώσετε με την ίδρυση της επιχείρησης σας είναι το πρώτο και το σημαντικότερο βήμα που πρέπει να κάνετε έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την επιτυχία στο επιχειρηματικό σας εγχείρημα.

Για να φτάσετε στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής, το πρώτο βήμα είναι να κάνετε μια αναλυτική περιγραφή της επιχείρησής σας, της μερίδας πελατών που θα απευθυνθείτε, τον ανταγωνισμό κλπ.

Στη συνέχεια, αξιολογήστε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας, διαμορφώστε τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρησή σας, αξιολογήστε αυτή τη στρατηγική και, τέλος, επιλέξτε τη βέλτιστη στρατηγική μεταξύ εναλλακτικών.

~ Η πρόσβαση στα εργαλεία απαιτεί είσοδο και ενεργή συνδρομή ~

ΜΝ03. Διαμορφώστε τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρησή σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Διαμόρφωση ενός πλάνου στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΝ05. Υπόδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) ~ Δωρεάν!

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Καθορισμός των στόχων της επιχείρησης, των λόγων που οι στόχοι αυτοί θεωρούνται υλοποιήσιμοι και σχεδιασμός πλάνου για την επίτευξη των στόχων αυτών.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 3 ώρες
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΝ06. Αξιολογήστε μια στρατηγική που έχετε σχεδιάσει και πρόκειται να υλοποιήσετε

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Η αξιολόγηση μιας, προς υλοποίηση, στρατηγικής που έχει σχεδιάσει η επιχείρηση.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 5' - 10'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΝ07. Αξιολογήστε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων μιας επιχείρησης καθώς και των ευκαιριών και των απειλών που υπάρχουν.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 30' - 45'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΝ09. Καθορίστε το προσωπικό σας στυλ διοίκησης ~ Δωρεάν!

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Καθορισμός του προσωπικού στυλ διοίκησης το οποίο σας χαρακτηρίζει.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 30'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΜΝ10. Επιλέξτε τη βέλτιστη εναλλακτική χρησιμοποιώντας την τεχνική ανάλυσης Grid

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Η επιλογή της βέλτιστης απόφασης σε περιπτώσεις που υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές και αρκετοί παράγοντες προς εξέταση. Βρίσκει άριστη εφαρμογή σε περιπτώσεις επιλογής μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 30' - 45'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

© 2018 - 2019 Innonest.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στον ιστότοπό μας 2 επισκέπτες και κανένα μέλος

Μπορείτε να συνδεθείτε και με κάποιο social ID.