Φίλτρα
Γενική περιγραφή:

Στο πρώτο βήμα ζητούνται τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) καθώς και τα στοιχεία του / της επιχειρηματία. Στο δέυτερο βήμα ζητούνται πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο του / της επιχειρηματία καθώς και πληροφορίες για τις δεξιότητες σε θέματα ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Χρήση του εργαλείου:

Το Έντυπο Συνέντευξης Επιχειρηματία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε είδους υφιστάμενης επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεγάλη). Βοηθά στην καταγραφή των βασικών στοιχείων της επιχείρησης και του / της επιχειρηματία.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Για να προχωρήσει ο ερωτώμενος σε κάθε επόμενο βήμα του εργαλείου, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία. Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο (π.χ. E-mail) συμπληρώνετε με παύλα (-).

Γενική περιγραφή:

Το συγκεκριμένο εργαλείο καταγράφει το βαθμό κατά τον οποίο ένα άτομο έχει την τάση να λειτουργήσει επιχειρηματικά. Λειτουργεί ως εργαλειο αυτογνωσίας, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το σύμβουλο επιχειρηματικότητας ή για τον ίδιο τον επιχειρηματία προκειμένου να αναδειχθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ατόμου που θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά, τους λόγους που υποκινούν το άτομο για την επιχειρηματικότητα, το βαθμό αφοσίωσης στο επιχειρηματικό εγχείρημα και το ρίσκο που αναλαμβάνει. Παράλληλα καταγράφει την ικανότητα διαχείρισης του χρόνου από τον υποψήφιο επιχειρηματία, την ωριμότητα της επιχειρηματικής ιδέας, και το βαθμό ετοιμότητας του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Χρήση του εργαλείου:

Το συγκεκριμένο εργαλείο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση καθώς και σε πολύ νέες επιχειρήσεις (έως 3 χρόνια από την ίδρυσή της ή σε περιπτώσεις ανάληψης οικογενειακής επιχείρησης).

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Βασική προϋπόθεση είναι η αντικειμενική αντιμετώπιση των ερωτήσεων από τον ωφελούμενο έτσι ώστε τα συμπεράσματα και η αναφορά κατά την ολοκλήρωση του εργαλείου να παρέχουν ρεαλιστικές προτάσεις και λύσεις.

Γενική περιγραφή:

Αρχικά, το εργαλείο διερευνά την παρακολούθηση ή μη προγραμμάτων κατάτισης κατά το παρελθόν. Τελικός σκοπός του εργαλείου είναι η ανάδειξη των αναγκών κατάρτισης με στόχο είτε την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του/της επιχειρηματία ή/και των εργαζομένων της επιχείρησης, είτε τη βελτίωση των βασικών εσωτερικών και εξωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης (επικοινωνία, πωλήσεις, οργάνωση και διοίκηση, είσπραξη οφειλών κλπ).

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (πολύ μικρή, μικρή, μεγάλη) και μέσω αυτού ο/η επιχειρηματίας θα διαγνώσει τους τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθωρία βελτίωσης παρακολουθόντας προγράμματα κατάρτισης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Ικανοτήτων βοηθά στη διάγνωση των προβλημάτων / δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας σε θέματα επιχειρηματικότητας. Αναλυτικότερα, ο χρήστης αξιολογεί τις ικανότητές του σε τομείς όπως:
1. Η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου
2. Η ευκολία εντοπισμού επιχειρηματικών ευκαιριών
3. Η ανάλυση συνθηκών αγοράς
4. Η οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης
5. Η κοστολόγηση και τιμολόγηση των προϊόντων/υπηρεσιών
6. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγράμματος προβολής της επιχείρησης
7. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της επιχειρήσης
8. Η αξιοποίηση και η γνώση των νέων τεχνολογιών
9. Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου
10. Οι επικοινωνιακές ικανότητες

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο Αξιολόγησης Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε υπό σύσταση και πολύ νέες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο διάγνωσης της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης βοηθά στην καταγραφή βασικών στοιχείων της επιχείρησης (όπως ετήσια παραγωγή, κέρδος, επενδύσεις κλπ) από τα οποία θα προκύψουν οι προτεινόμενες δράσεις ανάπτυξης της επιχείρησης.
Αναλυτικότερα, εξετάζει τα εξής:
1. Κύρια προϊόντα/υπηρεσίες της επιχείρησης
2. Παραγόμενες ποσότητες τελευταίας 3ετίας
3. Αναγνωρισιμότητα προϊόντων/υπηρεσιών
4. Πελάτες επιχείρησης
5. Υποδομή και διαθέσιμος εξοπλισμός της επιχείρησης
6. Υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό
7. Τιμολογιακή πολιτική
8. Πολιτική προβολής και προώθησης
9. Καινοτομία - συνεργασίες
10. Οικονομικά στοιχεία επιχείρησης

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο Αξιολόγησης Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε πολύ νέες καθώς και υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης Επιχειρηματία αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διερευνά το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής κουλτούρας του ερωτώμενου. Αναλυτικότερα, γίνεται μέτρηση των παρακάτω χαρακτηριστικών:
1. Ικανότητες στη σύναψη σχέσεων
2. Ικανότητες επίβλεψης εργασιών
3. Ικανότητα πωλήσεων
4. Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης και αβεβαιότητας
5. Ηγετικές ικανότητες
6. Καινοτομία - πρωτοπορία
7. Επίπεδο ανοχής του κινδύνου που κρύβεται πίσω από κάθε επιχειρηματική κίνηση

Χρήση του εργαλείου:

Το συγκεκριμένο εργαλείο απευθύνεται κυρίως σε άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση καθώς και σε πολύ νέες επιχειρήσεις (έως 3 χρόνια από την ίδρυσή της ή σε περιπτώσεις ανάληψης οικογενειακής επιχείρησης). Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Λήψη Αποφάσεων" βοηθά τον ερωτώμενο να καθορίσει τον τύπο λήψης αποφάσεων που τον χαρακτηρίζει και στη συνέχεια να είναι σε θέση να διορθώσει τις όποιες αδυναμίες χαρακτηρίζει τον κάθε τύπο. Το εργαλείο περιλαμβάνει συνολικά 30 ερωτήσεις. Ανάλογα με τις απαντήσεις που δίδονται εξάγεται ο συνολικός βαθμός του ερωτώμενου για τον κάθε τύπο λήψης απόφασης ξεχωριστά. Όσο υψηλότερη είναι η συνολική βαθμολογία του κάθε τύπου, ο ερωτώμενος έχει την τάση να λαμβάνει αποφάσεις με τον αντίστοιχο τρόπο.
Τύποι λήψης αποφάσεων: Ορθολογικός τύπος
Αντιλαμβάνεται ότι οι αποφάσεις του επιφέρουν συνέπειες και, συνεπώς, φροντίζει να είναι καλά πληροφορημένος πριν τη λήψη της απόφασης καθώς και να κατανοεί απόλυτα την απόφαση αυτή. Διαισθητικός τύπος
Αντιλαμβάνεται ότι οι αποφάσεις του επιφέρουν συνέπειες, αλλά τείνει να τις παίρνει συναισθηματικά χωρίς να τις κατανοεί και χωρίς να έχει την απαραίτητη πληροφόρηση. Εξαρτημένος τύπος
Δεν αντιλαμβάνεται ότι οι αποφάσεις του επιφέρουν συνέπειες και τείνει να κάνει τις επιλογές του βασιζόμενος στις επιθυμίες των άλλων

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις. Παράλληλα, όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από επιχειρηματίες πολύ νέων επιχειρήσεων έτσι ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων προς όφελος της βιωσιμότητας και ανάπτυξης της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Αξιολόγηση Επιχειρηματικής Ιδέας" βοηθά τον ενδιαφερόμενο για την ίδρυση επιχείρησης να αξιολογήσει την επιχειρηματική του ιδέα, να διαπιστώσει την ευκολία εφαρμογή της καθώς και να τη βελτιώσει στα σημεία που πιθανότατα να υστερεί.
Αναλυτικότερα, εξετάζεται η ωριμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής της επιχειρηματικής ιδέας αναφορικά με τους παρακάτω τομείς:
- Αγορά (Market)
- Μάρκετινγκ (Marketing)
- Οικονομικά (Finance)
- Εκμετάλλευση ιδέας (Exploitation)
Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου εργαλείου συνοδεύονται και από προτάσεις βελτίωσης των σημείων εκείνων που "υστερεί" η επιχειρηματική ιδέα.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από ενδιαφερόμενους για την ίδρυση επιχείρησης, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της νομικής μορφής που θα έχει η υπό ίδρυση επιχείρηση.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Ίδρυση Επιχείρησης - Εκτίμηση Κινδύνου" βοηθά στην εκτίμηση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ενδιαφερόμενου για ίδρυση επιχείρησης καθώς και του κινδύνου που συνεπάγεται η επιχειρηματική αυτή κίνηση.
Εξετάζει διάφορες πτυχές της επιχειρηματικής προσωπικότητας οι οποίες καθιστούν βιώσιμη και επιτυχημένη την ίδρυση μιας επιχείρησης.
Οι πτυχές που εξετάζονται προκύπτουν από παλιότερες έρευνες που έχουν γίνει και οι οποίες τις έχουν καταδείξει απαραίτητες για την επιτυχία της επιχείρησης.
Αναλυτικότερα, εξετάζονται τα εξής:
- Επιχειρηματικό πνεύμα
- Επιχειρηματική κουλτούρα
- Λόγοι που οδηγούν τον ενδιαφερόμενο στην ίδρυση μιας επιχείρησης
- Ετοιμότητα του ενδιαφερόμενου για την ίδρυση επιχείρησης
- Προγραμματισμός χρόνου
- Οικονομική σκέψη
- Πνεύμα συνεργασίας
- Ηγετικές ικανότητες

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από ενδιαφερόμενους για την ίδρυση επιχείρησης, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της νομικής μορφής που θα έχει η υπό ίδρυση επιχείρηση.

Άλλες Πληροφορίες:

Για τη δημιουργία του εργαλείου "Ίδρυση Επιχείρησης - Εκτίμηση Κινδύνου" χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές:
Buskirk, Richard H., and Percy J. Vaughn, Jr., Managing New Enterprises, St. Paul, MN: West Publishing Co., 1976, pp. vi-viii.
Mancuss, Joseph. The Entrepreneur's Handbook: Part 2, Dedham, MA: Artech House, 1974, pp. 235-239.
Van Voorkis, Kenneth R. Entrepreneurship and Small Business Management, Boston: Allyn and Bacon, 1980, pp. 522-524.

Γενική περιγραφή:

Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε επιχειρηματίας ή/και εργαζόμενος. Το εργαλείο "Ε10. Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Χρόνου" σας βοηθά να αξιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τον χρόνο σας και να εκτιμήσετε το πόσο αποτελεσματικός είναι ο τρόπος αυτός.

Από τη στιγμή που θα καταφέρετε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον χρόνο σας θα έχετε και τον απόλυτο έλεγχο του. Θα καταφέρετε να επικεντρώσετε τη προσπάθειά σας στην υλοποίηση και ολοκλήρωση εκείνων των εργασιών που έχουν βαρύνουσα σημασία και υψηλή αξία για την επιχείρησή σας.

Οι προτάσεις του εργαλείου στοχεύουν στη βελτίωση των επιμέρους παραμέτρων της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου, όπως:
- Η σημασία της στοχοθέτησης
- Η ιεράρχηση των εργασιών προς υλοποίηση
- Η αποτελεσματική διαχείριση των διακοπών που αντιμετωπίζετε σε καθημερινή βάση και καθυστερούν την ολοκλήρωση των εργασιών σας
- Η ελαχιστοποίηση της αναβλητικότητας ως προς την υλοποίηση των εργασιών
- Ο σωστός προγραμματισμός

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Άλλες Πληροφορίες:

Συμπληρωματικά με αυτό το εργαλείο και ως μέρος των προτάσεων του μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:
1. Φόρμα Καταγραφής Δραστηριοτήτων
2. Ιεραρχική Ατζέντα Εργασιών
3. Φόρμα Καταγραφής Διακοπών

Εργαλεία Επιχειρηματικού Προφίλ

Χαρακτηριστικά όπως το επιχειρηματικό πνεύμα, η επιχειρηματική κουλτούρα, οι επιχειρηματικές ικανότητες, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και ο τρόπος διαχείρισης του χρόνου είναι αυτά που συνθέτουν το επιχειρηματικό σας προφίλ.

Τα εργαλεία αυτής της κατηγορίας στοχεύουν σε αυτό ακριβώς: να σκιαγραφήσετε το επιχειρηματικό σας προφίλ.

Επιπλέον θα βρείτε εργαλεία που θα σας βοηθήσουν:

  • - να αξιολογήσετε και να βελτιώσετε την επιχειρηματική σας ιδέα
  • - να καταγράψετε βασικές πληροφορίες για την επιχείρησή σας
  • - να εκτιμήσετε τον κίνδυνο που θα προκύψει από την ίδρυση της επιχείρησής σας

Ξεκινήστε με το να διαγνώσετε το επιχειρηματικό σας πνεύμα και την επιχειρηματική σας κουλτούρα και αξιολογήστε το επίπεδο των επιχειρηματικών σας ικανοτήτων.

Στη συνέχεια καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε επιχειρηματικές αποφάσεις, εκτιμήστε τον κίνδυνο που θα προκύψει από την ίδρυση της επιχείρησής σας και, ταυτόχρονα, αξιολογήστε την επιχειρηματική σας ιδέα.

~ Η πρόσβαση στα εργαλεία απαιτεί είσοδο και ενεργή συνδρομή ~

E01. Καταγράψτε βασικές πληροφορίες για την επιχείρησή σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Σκοπός του εργαλείου είναι η καταγραφή των βασικών πληροφοριών για την επιχείρηση και το προφίλ του επιχειρηματία, η καταγραφή βασικών πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία του / της καθώς και ο καθορισμός των προσδοκιών από τον Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φορά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

E02. Διαγνώστε το επιχειρηματικό σας πνεύμα

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Το συγκεκριμένο εργαλείο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση καθώς και σε πολύ νέες επιχειρήσεις (έως 3 χρόνια από την ίδρυσή της ή σε περιπτώσεις ανάληψης οικογενειακής επιχείρησης). Σκοπός του εργαλείου είναι η διάγνωση του επιχειρηματικού πνεύματος που διέπει τον επιχειρηματία / επαγγελματία.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 5' - 10'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φορά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

E04. Αξιολογήστε το επίπεδο των επιχειρηματικών ικανοτήτων σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Σκοπός του εργαλείου είναι η διάγνωση του επιπέδου επιχειρηματικότητας του ερωτώμενου καθώς και των παραμέτρων που αυτή περιλαμβάνει (πχ. οργάνωση και λειτουργία, καινοτομία, ανάληψη ρίσκου κλπ).
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φορά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

E05. Καταγράψτε την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Σκοπός του εργαλείου είναι η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα του εργαλείου αυτού θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες για τις προτεινόμενες δράσεις ανάπτυξης της επιχείρησης.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 20' - 30'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

E06. Αξιολογήστε το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής σας κουλτούρας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Διάγνωση της επιχειρηματικής κουλτούρας που χαρακτηρίζει τον επιχειρηματία (ή εν δυνάμει επιχειρηματία).
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 5 - 10'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φορά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Ε07. Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε επιχειρηματικές αποφάσεις

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Καθορισμός του τύπου λήψης αποφάσεων που χαρακτηρίζει τον ερωτώμενο.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 10 - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φορά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Ε08. Αξιολογήστε και βελτιώστε την επιχειρηματική σας ιδέα

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας του ατόμου το οποίο ενδιαφέρεται να ιδρύσει επιχείρηση.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 5' - 10'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φορά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Ε09. Εκτιμήστε τον κίνδυνο που θα προκύψει από την ίδρυση της επιχείρησής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Εκτίμηση του κινδύνου που συνεπάγεται η ίδρυση μιας επιχείρησης.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φορά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Ε10. Αξιολόγηστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τον χρόνο σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεστε τον χρόνο σας για την υλοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων σας καθώς και κατά πόσο αποτελεσματικός είναι ο τρόπος αυτός.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φορά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

© 2018 - 2019 Innonest.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στον ιστότοπό μας 34 επισκέπτες και κανένα μέλος

Μπορείτε να συνδεθείτε και με κάποιο social ID.