Φίλτρα
Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Τιμολόγηση και Μεικτό Κέρδος" υπολογίζει το μεικτό περιθώριο κέρδους που έχει η επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων / υπηρεσιών της. Υπολογίζεται ξεχωριστά για τον κάθε ένα κωδικό προσφερόμενου προϊόντος / υπηρεσίας αλλά και συνολικά. Γνωρίζοντας το μεικτό κέρδος, ο επιχειρηματίας είναι σε θέση να αναδιαμορφώσει την πολιτική τιμολόγησης που ακολουθεί με σκοπό, κατά το δυνατόν, να το μεγιστοποιήσει. Επίσης, το μεικτό κέρδος αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη για τη συνέχιση ή μη της παραγωγής και πώλησης ενός προϊόντος / υπηρεσίας.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τον ίδιο τον επιχειρηματία, είτε από τον διευθυντή πωλήσεων της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Προϋπολογισμός και Σύγκριση Πωλήσεων" βοηθά τον επιχειρηματία να συγκρίνει τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η επιχείρησή του με αυτές που είχε προϋπολογίσει, σε μηνιαία βάση αλλά και συσσωρευτικά. Η απόκλιση (θετική ή αρνητική) μεταξύ αυτών των μεγεθών θα υποδείξει το επίπεδο αποτελεσματικότητας της επιχείρησης στον τομέα των πωλήσεων αλλά και, σε περίπτωση που η απόκλιση είναι αρνητική, τις πιθανές δράσεις τις οποίες θα πρέπει να αναπτύξει ο επιχειρηματίας με σκοπό την μείωση της απόκλισης (πρόσληψη πωλητή, διαφοροποίηση τιμολογιακής πολιτικής κλπ). Σε συνδυασμό με το εργαλείο "Εκτίμηση Πωλητή" μπορεί κανείς να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την αποδοτικότητα του τομέα πωλήσεων της επιχείρησής του.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τον ίδιο τον επιχειρηματία, είτε από τον διευθυντή πωλήσεων της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Προτείνεται να συνδυαστεί με το εργαλείο "Εκτίμηση Πωλητή".

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Εκτίμηση Πωλητή" βοηθά τον επιχειρηματία να αξιολόγησει τις ικανότητες του πωλητή καθώς και να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία του. Φυσικά, ως πωλητής της επιχείρησης μπορεί να λειτουργεί και ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Σε αυτή τη περίπτωση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο εργαλείο έχουν ακόμη μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Καθορισμός συντελεστή βαρύτητας:
Καθορίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας για κάθε μια κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που διαθέτει ή θα πρέπει να διαθέτει ο πωλητής. Ο συντελεστής βαρύτητας μπορεί να λάβει τιμές από 0,00 (καθόλου σημαντικός παράγοντας) έως 0,99 (πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας). Το σύνολο (άθροισμα) του συντελεστή βαρύτητας για όλες τις κατηγορίες είναι ίσο με μονάδα (1,00).
Βαθμολογική κλίμακα:
Χρησιμοποιείται κλίμακα από 1 έως 5, όπου:
5: πολύ δυνατό σημείο
4: σχετικά δυνατό σημείο
3: μέτρια δυνατό σημείο
2: σχετικά αδύναμο σημείο
1: πολύ αδύναμο σημείο

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον επιχειρηματία ή/και τον διευθυντή πωλήσεων της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Αξιολόγηση Ικανοτήτων Τηλεφωνικών Πωλήσεων" μας βοηθά στην εκτίμηση των ικανοτήτων μας στην επίτευξη τηλεφωνικών πωλήσεων αλλά και στη μέθοδο που χρησιμοποιούμε για την προσέγγιση του δυνητικού πελάτη.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση ως προς τη μέθοδο των "ψυχρών" τηλεφωνικών επαφών με τους δυνητικούς πελάτες. Μέθοδος η οποία είναι ευραίως διαδεδομένη και χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων με σκοπό την εύρεση νέων πελατών και την ολοκλήρωση πωλήσεων.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή της επιχείρησης έτσι ώστε να αξιολογήσει τις ικανότητές του/της ως προς την επίτευξη τηλεφωνικών πωλήσεων. Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον ίδιο τον επιχειρηματία έτσι ώστε να αξιολογήσει τις ικανότητες του πωλητή αλλά, ακόμα, και τις δικές του ικανότητες.
Τέλος, προτείνεται η χρήση του εργαλείου και από ενδιαφερόμενο για ίδρυση επιχείρησης έτσι ώστε να αξιολογήσει το αν μπορεί να κάνει επιτυχημένες τηλεφωνικές πωλήσεις.

Εργαλεία Πωλήσεων

«Εάν θέλεις να εξασφαλίσεις μακροχρόνια επιτυχία για την επιχείρησή σου, δεν κλείνεις απλά μια πώληση – δημιουργείς μια σχέση» - Patricia Fripp

Οι πωλήσεις είναι η βασική, ίσως και η μόνη, πηγή εσόδων μιας επιχείρησης. Συνεπώς, είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας για την εξασφάλιση βιωσιμότητας και τη περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. Μέσω των εργαλείων της κατηγορίας «Εργαλεία Πωλήσεων» έχετε τη δυνατότητα να:

  • - διαμορφώσετε την τιμολογιακή σας πολιτική
  • - συγκρίνετε το ύψος των πωλήσεων που είχατε προβλέψει με αυτό που πραγματοποιήθηκε
  • - να αξιολογήσετε τις ικανότητες του/των πωλητή/ών της επιχείρησής σας
~ Η πρόσβαση στα εργαλεία απαιτεί είσοδο και ενεργή συνδρομή ~

Π01. Υπολογίστε το μεικτό κέρδος της επιχείρησής σας και διαμορφώστε την τιμολογιακή σας πολιτική

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Υπολογισμός του μεικτού κέρδους που προκύπτει από την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών μιας επιχείρησης.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Κάθε μήνα
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Π02. Συγκρίνετε το ύψος των πωλήσεων που είχατε προβλέψει με αυτό που πραγματοποιήθηκε

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Η σύγκριση των προϋπολογισμένων πωλήσεων με τις πραγματοποιηθήσες πωλήσεις μιας επιχείρησης (ανά μήνα και συσσωρευτικά).
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 5' - 10'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Κάθε μήνα
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Π03. Αξιολογήστε τις ικανότητες του/των πωλητή/ών της επιχείρησής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Αξιολόγηση των ικανοτήτων του πωλητή μιας επιχείρησης καθώς και η εύρεση των δυνατών και αδύνατων στοιχείων του.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Π04. Αξιολογήστε τις ικανότητές σας στην επίτευξη τηλεφωνικών πωλήσεων

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Η αξιολόγηση των ικανοτήτων του πωλητή στην επίτευξη τηλεφωνικών πωλήσεων, καθώς και ως προς τη μέθοδο που ακολουθεί για την τηλεφωνική προσέγγιση του δυνητικού πελάτη.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

© 2018 - 2019 Innonest.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στον ιστότοπό μας 6 επισκέπτες και κανένα μέλος

Μπορείτε να συνδεθείτε και με κάποιο social ID.