Φίλτρα
Γενική περιγραφή:

Ορισμός "Νεκρού Σημείου": το ύψος των πωλήσεων (κύκλου εργασιών) μιας επιχείρησης, το οποίο της επιτρέπει να καλύψει τα έξοδά της (σταθερά και μεταβλητά), μη πραγματοποιώντας ούτε κέρδος ούτε ζημίες. Από το σημείο του Νεκρού Σημείου και πάνω η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδη.
Μπορεί να εκφραστεί με τους εξής τρόπους:
1. Ως αξία επί των πωλήσεων: δείχνει πόση είναι η χρηματική αξία των πωλήσεων που πρέπει να κάνει η επιχείρηση ώστε να μην έχει ούτε κέρδη ούτε ζημίες
2. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων: δείχνει σε ποιο ποσοστό επί των πωλήσεων που έκανε ή αναμένεται να κάνει η επιχείρηση δεν έχει ούτε κέρδη ούτε ζημίες
3. Ως ποσότητα πωλήσεων: δείχνει την ποσότητα των προϊόντων/υπηρεσιών την οποία πρέπει να πουλήσει η επιχείρηση ώστε να μην έχει ούτε κέρδη ούτε ζημίες

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο υπολογισμού του Νεκρού Σημείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή, εναλλακτικά, από τον λογιστή ή οικονομικό διευθυντή της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η συμπλήρωση του εργαλείου προϋποθέτει ο χρήστης να μπορεί να καταγράψει βασικές έννοιες των εξόδων της επιχείρησης (σταθερών και μεταβλητών) αλλά και βασικό κοστολόγιο και τιμή πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Προεξοφλητικό Επιτόκιο" υπολογίζει το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) μιας πιθανής επενδυτικής απόφασης. Ουσιαστικά, το εργαλείο υπολογίζει το κόστος ευκαιρίας μιας επένδυσης. Το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου (opportunity cost of capital) είναι το κέρδος που χάνεται για ένα διάστημα επιλέγοντας να επενδύσεις παρά να καταναλώσεις. Αυτή η επένδυση μπορεί να είναι είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου δίνεται από το προεξοφλητικό επιτόκιο επί τοις εκατό. Προτείνεται το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά για δύο διαφορετικές επενδύσεις έτσι ώστε να γίνει η σύγκριση του προεξοφλητικού επιτοκίου αυτών. Η επένδυση με το υψηλότερο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι, προφανώς, η προτιμότερη.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από την γενική όσο και από την οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η χρήση του εργαλείου προϋπόθετει τη βασική γνώση των οικονομικών μεγεθών μιας επένδυσης.

Γενική περιγραφή:

Η επιβολή μικρών προσαρμογών στην επιχείρησή σας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης. Επίσης, μπορεί να διατηρήσει το επίπεδο ρευστότητας της επιχείρησής σας όταν οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.
Το εργαλείο αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησής σας, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την διάγνωση των όποιων προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους.
Για τον σκοπό αυτό, το εργαλείο εξετάζει οικονομικούς δείκτες οι οποίοι αφορούν:
> Tην Κερδοφορία της επιχείρησης
> Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους
> Δείκτης Γενικών Εξόδων έναντι πωλήσεων
> Tην Αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
> Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων
> Μέση Περίοδος Πίστωσης
> Tην Ρευστότητα της επιχείρησης
> Γενική ρευστότητα
> Άμεση ρευστότητα
Επίσης, σας επιτρέπει να καταγράψετε την ιστορικότητα των παραπάνω δεικτών (προτείνεται η καταγραφή τους για τα τρία τελευταία έτη) έτσι ώστε να διαπιστώσετε την τάση τους. Αυτό, στη συνέχεια, σας επιτρέπει να καταγράψετε τρόπους βελτίωσης των δεικτών αυτών (εφόσον έχουν αρνητική τάση) και τους λόγους για τους οποίους αυτή η βελτίωση ωφελεί την επιχείρησή σας.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την γενική και οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης, καθώς θα παράξει στοιχεία σε ετήσια βάση σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση και διάρθρωση της επιχείρησης έτσι ώστε να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Κάποια στοιχεία από συγκεκριμένους Δείκτες του εργαλείου πρέπει να αντληθούν από τον Ισολογίσμό της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης.
Η καθαρή παρούσα αξία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της συνολικής παρούσας αξίας των εισροών χρημάτων και της συνολικής παρούσας αξίας των εκροών χρημάτων της επιχείρησης, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση.
Η καθαρή παρούσα αξία συγκρίνει την σημερινή αξία, σε χρηματικούς όρους, μιας επένδυσης σε συνάρτηση με την αξία, σε χρηματικούς όρους, της ίδιας επένδυσης στο μέλλον, αφού λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό και τις επιστροφές χρημάτων (καθαρά κέρδη).
Εάν η καθαρή παρούσα αξία μιας πιθανής επένδυσης είναι θετική (NPV>0) τότε η επένδυση αυτή θεωρείται συμφέρουσα
Ωστόσο, εάν η καθαρή παρούσα αξία μιας ενδεχόμενης επένδυσης είναι αρνητική (NPV<0, Εκροές>Εισροές), τότε η επένδυση αυτή πρέπει να απορριφθεί επειδή οι ροές των χρημάτων είναι αρνητικές
Εάν η καθαρή παρούσα αξία μιας πιθανής επένδυσης είναι μηδέν (NPV=0), τότε η επένδυση αυτή πρέπει πιθανώς να απορριφθεί καθώς τα έσοδα της επιχείρησης θα είναι ίσα με τα έξοδά της

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την γενική και την οικονομική διεύθυνση καθώς θα παράξει στοιχεία, σχετικά με τα δεδομένα, πιθανά, μιας ενδεχόμενης επένδυσης και να δώσει την δυνατότητα σε έναν εν δυνάμει επενδυτή να αποφασίσει εάν θα υλοποιήσει μια επένδυση ή να επιλέξει, εφόσον χρησιμοποιήσει το εργαλείο ξεχωριστά για κάθε επένδυση, μεταξύ δύο διαφορετικών επενδύσεων.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Προϋποθέτει τη βασική γνώση των οικονομικών μεγεθών μιας πιθανής επένδυσης.

Γενική περιγραφή:

Το συγκεκριμένο εργαλείο μας βοηθά στην εκτίμηση του αρχικού κεφαλαίου το οποίο απαιτείται για την ίδρυση μιας επιχείρησης καθώς και για την εξασφάλιση βιωσιμότητάς της για τουλάχιστον 6 μήνες.
Για να επιτύχει ακριβέστερη εκτίμηση, το εργαλείο υποθέτει ότι για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της, η επιχείρηση θα αποφέρει μηδενικά έσοδα. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχικό κεφάλαιο θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης για, τουλάχιστον, αυτό το "νεκρό" πρώτο εξάμηνο.
Στο αρχικό κεφάλαιο συμπεριλαμβάνονται, επίσης, τα εφάπαξ αρχικά έξοδα μιας επιχείρησης, όπως ο εξοπλισμός, η διακόσμηση και διαμόρφωση του χώρου της επιχείρησης κλπ.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο για την ίδρυση επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η συμπλήρωση του εργαλείου προϋποθέτει μια απλή έρευνα αγοράς όσον αφορά διάφορα πάγια έξοδα τα οποία αντιμετωπίζει μια επιχείρηση κατά την ίδρυση της (π.χ. προσφορές προμηθευτών, αμοιβές δικηγόρου, μέσος όρος ποσού των λογαριασμών ΔΕΗ, τηλεφώνου κλπ).

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείου "Χ6. Υπολογισμός παραμέτρων επιχειρηματικού δανείου" μας βοηθά στον υπολογισμό όλων των παραμέτρων ενός επιχειρηματικού δανείου το οποίο έχετε επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξετε, όπως:
- Το ποσό της μηνιαίας δόσης
- Το συνολικό ποσό πληρωμής
- Τον συνολικό πληρωτέο τόκο
- Το ποσό της μηνιαίας δόσης που απορροφάται για την αποπληρωμή του τόκου
- Το ποσό της μηνιαίας δόσης που απορροφάται για την αποπληρωμή του κεφαλαίου

Επίσης, μας επιτρέπει να συγκρινούμε μεταξύ διαφορετικών όρων αποπληρωμής ενός δανείου (διαφορετική διάρκεια, διαφορετικό επιτόκιο κλπ). Σε αυτή τη λειτουργία του εργαλείου, ευνοικότεροι θεωρούνται οι όροι με τους οποίους επιτυγχάνουμε το χαμηλότερο Συνολικό Ποσό Πληρωμής.

Τέλος, μέσω της Λειτουργίας Αναζήτησης Τιμής-Στόχου του εργαλείου έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε τους δικούς μας όρους αποπληρωμής του δανείου (όσον αφορά το ποσό της μηνιαίας δόσης) και να υπολογίσουμε την αντίστοιχη συνολική διάρκεια αποπληρωμής (αριθμό μηνιαίων δόσεων), το Συνολικό Ποσό Πληρωμής καθώς και τον Συνολικό Πληρωτέο Τόκο.

Σε περίπτωση που εξετάζεται η λήψη δανείου για την ίδρυση μιας επιχείρησης, τα αποτελέσματα του εργαλείου λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς είναι αναγκαίο το δανείο που θα ληφθεί να "συναντά" τις ανάγκες σας.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο "Χ6. Υπολογισμός παραμέτρων επιχειρηματικού δανείου" προτείνεται να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από την οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Το εργαλείο "Χ6. Υπολογισμός παραμέτρων επιχειρηματικού δανείου" δεν λαμβάνει υπόψη του τυχός εισφορές ή άλλες επιπλέον επιβαρύνσεις που ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του δανείου.

Εργαλεία Χρηματοοικονομικών

Η βιωσιμότητα και η επιτυχημένη πορεία της κάθε επιχείρησης εξαρτάται άμεσα από τη σωστή και αποτελεσματική χρηματοοικονομική της οργάνωση. Αυτό προϋποθέτει γνώση των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών που θα σας απασχολήσουν κατά την επιχειρηματική σας πορεία.

Η κατηγορία «Εργαλεία Χρηματοοικονομικών» περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να έχετε βασική γνώση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της επιχείρησής σας.

Υπολογίστε σωστά το αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο που θα χρειαστεί για την ίδρυση της επιχείρησής σας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της, υπολογίστε όλες τις παραμέτρους ενός επιχειρηματικού δανείου και υπολογίστε την αξία της επένδυσής σας.

~ Η πρόσβαση στα εργαλεία απαιτεί είσοδο και ενεργή συνδρομή ~

Χ02. Συγκρίνετε το κόστος ευκαιρίας μελλοντικών επενδύσεων και επιλέξτε την πιο κερδοφόρα

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Υπολογισμός του προεξοφλητικού επιτοκίου μιας επένδυσης με σκοπό την επιλογή της ορθότερης επενδυτικής απόφασης.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 45'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Χ04. Υπολογίστε την καθαρά παρούσα αξία μιας πιθανής επένδυσής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας μιας πιθανής επένδυσης είτε αναφερόμαστε σε νέα επένδυση (ίδρυση επιχείρησης) είτε αναφερόμαστε σε επένδυση εντός υφιστάμενης επιχείρησης.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 45'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Χ05. Υπολογίστε το αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση της επιχείρησής σας ~ Δωρεάν!

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Υπολογισμός του αρχικού απαιτούμενου κεφαλαίου για την ίδρυση μιας επιχείρησης.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 20' - 30'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φορά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Χ06. Υπολογίστε όλες τις παραμέτρους ενός επιχειρηματικού δανείου ~ Δωρεάν!

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Ο υπολογισμός όλων των παραμέτρων ενός επιχειρηματικού δανείου το οποίο έχετε επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξετε, όπως:
- Το ποσό της μηνιαίας δόσης
- Το συνολικό ποσό πληρωμής
- Τον συνολικό πληρωτέο τόκο
- Το ποσό της μηνιαίας δόσης που απορροφάται για την αποπληρωμή του τόκου
- Το ποσό της μηνιαίας δόσης που απορροφάται για την αποπληρωμή του κεφαλαίου
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 20' - 30'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

© 2018 - 2019 Innonest.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στον ιστότοπό μας 11 επισκέπτες και κανένα μέλος

Μπορείτε να συνδεθείτε και με κάποιο social ID.