Φίλτρα
Γενική περιγραφή:

Είναι γνωστό πως η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντική για μια επιχείρηση αφού η συμβολή των εργαζομένων στην παραγωγικότητα και στην προσφορά ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσίων είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι εκείνες στις οποίες οι σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει στον εργαζόμενο να αναπτύξει πρωτοβουλίες και δρστηριότητες που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της.

"Είναι τα μικρά πράγματα που μια επιχείρηση κάνει για να μεταδόσει το μήνυμα ότι οι άνθρωποί της είναι σημαντικοί και οι ιδέες και η ανάδρασή τους είναι πολύτιμες. Επενδύστε στους ανθρώπους - θα επενδύσουν και αυτοί με τη σειρά τους σε εσάς."

Στο συγκεκριμένο εργαλείο εξετάζονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση του εργαζομένου και οι οποίοι είναι:
- Ικανοποίηση από την εργασία
- Ηγεσία
- Επαρκής και ιεραρχική εξουσία
- Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Τα αποτελέσματα του εργαλείου βασίζονται στον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμών που συγκέντρωσε ο/η ερωτώμενος/η για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.

Χρήση του εργαλείου:

Η χρήση του εργαλείου προτείνεται σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 5 εργαζόμενους.

Προϋποθέσεις του εργαλείου

Η επιχείρηση πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 5 εργαζόμενους.

Άλλες Πληροφορίες

Η δόμηση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου εργαλείου βασίστηκε στα πρότυπα των:
- Institute of Social Research, University of Michigan
- Aiken and Hage
- Taylor and Bowers

Γενική περιγραφή:

Είναι γνωστό πως η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντική για μια επιχείρηση αφού η συμβολή των εργαζομένων στην παραγωγικότητα και στην προσφορά ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι εκείνες στις οποίες οι σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει στον εργαζόμενο να αναπτύξει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της.

"Είναι τα μικρά πράγματα που μια επιχείρηση κάνει για να μεταδόσει το μήνυμα ότι οι άνθρωποί της είναι σημαντικοί και οι ιδέες και η ανάδρασή τους είναι πολύτιμες. Επενδύστε στους ανθρώπους - θα επενδύσουν και αυτοί με τη σειρά τους σε εσάς."

Στο συγκεκριμένο εργαλείο εξετάζεται η ικανοποίηση του εργαζομένου συνολικά αλλά και για επιμέρους παράγοντες που την επηρεάζουν. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα εξής:
- Ικανοποίηση από την εποπτεία που εφαρμόζεται στην επιχείρηση
- Ικανοποίηση από την ταυτότητα της επιχείρησης
- Ικανοποίηση από το είδος της εργασίας
- Ικανοποίηση από τον όγκο εργασίας
- Ικανοποίηση από τις σχέσεις του με τους συναδέλφους του
- Ικανοποίηση από το περιβάλλον εργασίας
- Ικανοποίηση από τις οικονομικές αποδοχές
- Ικανοποίηση από τις προοπτικές εξέλιξης

Τα αποτελέσματα του εργαλείου βασίζονται στον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμών που συγκέντρωσε ο/η ερωτώμενος/η για το σύνολο των ερωτήσεων.
Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστεί ο μέσος όρος για κάθε έναν από τους παραπάνω παράγοντες και συνεπώς να διαπίστωσουμε την ικανοποίηση του εργαζομένου για κάθε παράγοντα ξεχωριστά.

Χρήση του εργαλείου:

Η χρήση του εργαλείου προτείνεται σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 5 εργαζόμενους.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η επιχείρηση πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 5 εργαζόμενους.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Εκτίμηση Επιπέδου Λειτουργίας Ομάδας Εργασιών" μας βοηθά να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την ικανότητα της ομάδας ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου που έχει αναλάβει. Αναλυτικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της ομάδας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας επιτυχίας της ως προς την υλοποίηση του έργου και εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως:
- ο αρχικός σχεδιασμός των εργασιών
- ο επιμερισμός και η διανομή ρόλων στα μέλη της ομάδας
- η εφαρμογή και τήρηση προθεσμιών
- η τήρηση αρχείων και συγκεκριμένων εντύπων για την παρακολούθηση των εργασιών
- ο σωστός και αποδοτικός έλεγχος από τον ηγέτη της ομάδας
- η ομαλή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας
- η αναφορά και καταγραφή των αποτελεσμάτων του έργου
- η ύπαρξη περιθωρίου ανάληψης πρωτοβουλιών από τα μέλη της ομάδας

Στα αποτελέσματα του εργαλείου εμφανίζεται το επίπεδο λειτουργίας της ομάδας εργασιών, με βάση τις απαντήσεις του ερωτώμενου, καθώς και προτάσεις βελτίωσης του.

Χρήση του εργαλείου:

Η χρήση του εργαλείου προτείνεται σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 3 εργαζόμενους.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "ΑΔ4. Επαγγελματική Εξουθένωση" σας βοηθά να αξιολογήσετε το αν έχει επέλθει εξουθένωση από την έως τώρα επαγγελματική σας πορεία καθώς και να βρείτε τρόπους αντιμετώπισής της.

Ο όρος "επαγγελματική εξουθένωση" (burnout) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σωματική όσο και την ψυχική και νοητική εξουθένωση η οποία παρατηρείται σε κάθε επαγγελματία/εργαζόμενο που η δουλειά του απαιτεί τη συνεχή επαφή με άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν οι εξής τρεις διαστάσεις που περιγράφουν το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης:
1. Η συναισθηματική εξάντληση
2. Η αποπροσωποποίηση
3. Η πτώση των προσωπικών επιτευγμάτων
Στην πορεία ανάπτυξης της επαγγελματικής εξουθένωσης, η συναισθηματική εξάντληση είναι αυτή που εμφανίζεται πρώτη. Ο επαγγελματίας/εργαζόμενος νιώθει κουρασμένος από τη δουλειά του και δεν έχει ψυχολογική δύναμη να επενδύσει σε αυτή. Αυτό ακολουθείται από μια προσπάθεια να αμυνθεί και να προστατεύσει τον εαυτό του μονώνοντας τα συναισθήματά του και αναπτύσσοντας απρόσωπες σχέσεις με τα άτομα του εργασιακού περιβάλλοντός του, σε μια προσπάθεια να αποφύγει την πίεση. Αυτός ο μηχανισμός είναι γενικά αναποτελεσματικός και οδηγεί στην τελική φάση της εξουθένωσης που είναι η πτώση της αποδοτικότητας.

Η επαγγελματική εξουθένωση φαίνεται ότι προκαλείται από δυσανάλογα υψηλή προσπάθεια (με επένδυση σε χρόνο και συναισθηματική εμπλοκή) και χαμηλή ικανοποίηση (αρνητικά αποτελέσματα) σε συνδυασμό με πιεστικές εργασιακές συνθήκες (υψηλές απαιτήσεις).

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο "ΑΔ4. Επαγγελματική Εξουθένωση" απευθύνεται τόσο σε εργαζομένους όσο και σε επιχειρηματίες.

Άλλες πληροφορίες:

Το συγκεκριμένο εργαλείο προσεγγίζει την επαγγελματική εξουθένωση με την ευρύτερη έννοια και θα πρέπει να χρησιμοποιείται απλά ως διαγνωστική μέθοδος. Τα αποτελέσματα του εργαλείου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση την κοινή λογική.

Εργαλεία Ανθρωπίνου Δυναμικού

«Πιστεύω στο εξής: Προσέλαβε ανθρώπους εξυπνότερους από εσένα και άφησε τους ελεύθερους να δουλέψουν» - Howard Schultze, Διευθύνων Σύμβουλος της αλυσίδας καφέ Starbucks (1994)

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης είναι μια από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες εντός ενός οργανισμού. Ξεκινά από τη διαδικασία πρόσληψης ενός ατόμου και συνεχίζεται με την εκπαίδευση του, τη προσαρμογή και τη ταύτισή του με τη κουλτούρα της επιχείρησης, το δέσιμο με τους συναδέλφους και την εξέλιξή του εντός της επιχείρησης.

Τα εργαλεία αυτής της κατηγορίας θα σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε την ικανοποίηση των εργαζομένων από την απασχόλησή τους στην επιχείρηση σας, να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα των ομάδων εργασίας αλλά και να εκτιμήσετε το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης.

~ Η πρόσβαση στα εργαλεία απαιτεί είσοδο και ενεργή συνδρομή ~

ΑΔ01. Εκτιμήστε την ικανοποίηση του/των εργαζομένου/ων της επιχείρησής σας ανα κατηγορία παραγόντων

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Εκτίμηση της ικανοποίησης του εργαζομένου ανά κατηγορία παραγόντων που την επηρεάζουν.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ετησίως
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΑΔ02. Εκτιμήστε την συνολική ικανοποίηση του/των εργαζομένου/ων της επιχείρησής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Εκτίμηση της συνολικής ικανοποίησης του εργαζομένου από την εργασία του.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ετησίως
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΑΔ03. Αξιολόγηστε τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων εργασίας της επιχείρησής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Η αξιολόγηση και η εκτίμηση του επιπέδου λειτουργίας μιας ομάδας εργασιών ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

ΑΔ04. Κάντε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικής εξουθένωσης

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Το εργαλείο "ΑΔ4. Επαγγελματική Εξουθένωση" σας βοηθά να αξιολογήσετε το αν έχει επέλθει εξουθένωση από την έως τώρα επαγγελματική σας πορεία καθώς και να βρείτε τρόπους αντιμετώπισής της.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

© 2018 - 2019 Innonest.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στον ιστότοπό μας 9 επισκέπτες και κανένα μέλος

Μπορείτε να συνδεθείτε και με κάποιο social ID.