Φίλτρα
Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο Ημερήσιας Ταμειακής Παρακολούθησης καταγράφει σε καθημερινή βάση την κίνηση του ταμείου της επιχείρησης. Καταγράφονται δηλαδή όλες οι ταμειακές ημερήσιες κινήσεις όπως χρηματικά διαθέσιμα από εισπράξεις, καταθέσεις σε τράπεζα, χρήση πιστωτικών καρτών έτσι ώστε ο επιχειρηματίας να έχει ακριβή εικόνα της κίνησης του ταμείου της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις. Μετά τη συμπλήρωση όλων των πεδίων του εργαλείου και την εξαγωγή του αποτελέσματος δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης έτσι ώστε να τηρείται αντίστοιχο αρχείο με την ημερήσια κίνηση του ταμείου.

Χρήση του εργαλείου:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από κάποιο υπάλληλο της επιχείρησης, εφόσον πρόκειται για τον υπεύθυνο ταμείου.

Γενική περιγραφή:

Το πρότυπο Εσόδων - Εξόδων βοηθά τον επιχειρηματία να καταγράφει μια συνολική χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας ή/και χρήστης του εργαλείου θα μπορεί να καταγράφει και να παρακολουθεί σε ημερήσια ή και εβδομαδιαία βάση (δεν προτείνεται η χρήση του εργαλείου για χρονική περίοδο μεγαλύτερης της εβδομάδας) το σύνολο των πιστώσεων (εσόδων) και χρεώσεων (εξόδων) της επιχείρησης. Θα είναι σε θέση, δηλαδή, να παρακολουθεί τις δαπάνες της επιχείρησης, τις επιταγές, τα πάγια έξοδα της επιχείρησης, προμηθευτές. Η σύγκριση των εσόδων και των εξόδων σε καθημερινή ή και εβδομαδιαία βάση θα βοηθήσει τον επιχειρηματία στον σχεδιασμό δράσεων για αύξηση των πρώτων ή/και μείωση των δεύτερων.

Χρήση του εργαλείου:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον επιχειρηματία καθώς και από τον οικονομικό υπεύθυνο ή τη διεύθυνση λογιστηρίου της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η χρήση του εργαλείου προϋποθέτει ο χρήστης να μπορεί να καταγράψει βασικές έννοιες των εισπρακτέων λογαριασμών (τιμολόγια πωλήσεων,αποδείξεις λιανικής,επιταγές εισπρακτέες) και των πληρωτέων λογαριασμών (αγορές,λογαριασμοί εξόδων,επιταγές πληρωτέες).

Γενική περιγραφή:

Οι Ταμειακές Ροές δίνουν πληροφορίες για την μεταβολή στην καθαρή περιουσία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης αλλά και κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να επηρεάζει τα ποσά και τον χρόνο των ταμειακών ροών, δεδομένων των συνθηκών της οικονομίας αλλά και του κλάδου στον οποίο ανήκει. Επιπλέον, εξετάζουν το κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί ταμειακά διάθεσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και να δίνει έτσι τη δυνατότητα σύγκρισης με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών εμβαθύνει στα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης και δίνει τη δυνατότητα διαχρονικής αλλά και κλαδικής εξέτασης τους.
Ταμειακά Διαθέσιμα: είναι αυτά που αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης και από καταθέσεις που μπορεί να αναληφθούν άμεσα
Ταμειακά Ισοδύναμα: είναι οι βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας, επενδύσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και οι οποίες υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους

Χρήση του εργαλείου:

Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή, εναλλακτικά, από τον υπεύθυνο λογιστηρίου ή οικονομικό διευθυντή.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η συμπλήρωση και η χρήση του εργαλείου προϋποθέτει την καλή γνώση λογιστικών ορισμών και μεγεθών.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Ταμειακές Ροές Πενταετίας" σας δίνει την δυνατότητα να καταγράψετε την ιστορικότητα της ρευστότητας της επιχείρησής σας, σε βάθος πενταετίας. Για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις ταμειακές ροές της επιχείρησής σας (συνεπώς και τη ρευστότητάς της) προτείνεται η χρήση του εργαλείου "Ταμειακές Ροές Έτους" (link). Οι Ταμειακές Ροές δίνουν πληροφορίες για την μεταβολή στην καθαρή περιουσία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης αλλά και κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να επηρεάζει τα ποσά και τον χρόνο των ταμειακών ροών, δεδομένων των συνθηκών της οικονομίας αλλά και του κλάδου στον οποίο ανήκει. Επιπλέον, εξετάζουν το κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και να δίνει έτσι τη δυνατότητα σύγκρισης με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών εμβαθύνει στα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης και δίνει τη δυνατότητα διαχρονικής αλλά και κλαδικής εξέτασης τους.

Ταμειακά Διαθέσιμα: είναι αυτά που αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης και από καταθέσεις που μπορεί να αναληφθούν άμεσα.

Ταμειακά Ισοδύναμα: είναι οι βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας, επενδύσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και οι οποίες υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.

Γενική περιγραφή:

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης είναι μια έκθεση που περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές που έλαβαν χώρα σε μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση (έτος, τρίμηνο κλπ). Το περιεχόμενο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης διαιρείται σε δύο μέρη:
1. Στο πρώτο παραθέτονται τα στοιχεία των λογαριασμών των λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή των στοιχείων που προσδιορίζουν τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης.
2. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι λογαριασμοί των μη λειτουργικών (έκτακτων) εσόδων/εξόδων, κερδών/ζημιών.
Λειτουργικά μεγέθη: τα έσοδα/έξοδα ή κέρδη/ζημίες που προκύπτουν καθαρά από τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της επιχείρησης
Έκτακτα μεγέθη: τα έσοδα/έξοδα ή κέρδη/ζημίες που προκύπτουν από δραστηριότητες εκτός της λειτουργίας της επιχείρησης

Χρήση του εργαλείου:

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης μπορεί να συμπληρωθεί και από τον ίδιο τον επιχειρηματία έχοντας όμως απαραίτητα βοήθεια από τον υπεύθυνο λογιστηρίου ή τον οικονομικό διευθυντή της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Η συμπλήρωση και η χρήση του εργαλείου προϋποθέτει την καλή γνώση λογιστικών ορισμών και μεγεθών.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Χρηματοροές Επιχείρησης" παρακολουθεί τις χρηματοροές της επιχείρησης, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, ώστε ο επιχειρηματίας να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις σχετικά με την κίνηση και διάθεση του χρήματος που επιδρούν καίρια στη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για το μελλοντικό επίπεδο ρευστότητας της επιχείρησης. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση στοχεύει στον υπολογισµό των ταµειακών ροών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του υπό διερεύνηση επενδυτικού σχεδίου. Η ταµειακή ροή ορίζεται από τη διαφορά δύο µεγεθών: της ταµειακής εισροής και της ταµειακής εκροής. Η διαφορά αυτή µπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Η ταµειακή ροή αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο λειτουργίας, συνήθως ετήσια. Εποµένως, για ένα επενδυτικό σχέδιο καταστρώνεται ο πίνακας των ετήσιων ταµειακών ροών για την οικονοµική διάρκεια ζωής της επένδυσης. Το εργαλείο βοηθά το χρήστη να υπολογίσει σε μηνιαία βάση τις ταμειακές κινήσεις ή αλλιώς τις ταμειακές εκροές και εισροές της επιχείρησης (έσοδα-έξοδα-απαιτήσεις-υποχρεώσεις) κάτι που θα τον βοηθήσει να έχει πλήρη εικόνα της ρευστότητας της επιχείρησης έτσι ώστε και να κάνει ένα υποτυπώδη προγραμματισμό αλλά παράλληλα να αποτελέσει και ένα εργαλείο απολογισμού, σε δεύτερο χρόνο, ώστε να διαπιστωθεί από τον επιχειρηματία – χρήστη του εργαλείου ποιες ταμειακές υποχρεώσεις και απαιτήσεις περίμενε αι πώς εν τέλει διαμορφώθηκαν αυτές στο τέλος της χρήσης.

Χρήση του εργαλείου:

Το εργαλείο "Χρηματοροές Επιχείρησης" μπορεί να συμπληρωθεί και από τον ίδιο τον επιχειρηματία έχοντας όμως απαραίτητα βοήθεια από τον υπεύθυνο λογιστηρίου ή τον οικονομικό διευθυντή της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Προϋπόθεση είναι να έχει καταρτιστεί επίσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Για την κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών είναι απαραίτητη η γνώση των κάτωθι µεγεθών:
- του συνολικού κεφαλαίου επένδυσης
- των ετήσιων δαπανών (σταθερά και αναλογικά λειτουργικά έξοδα, τόκοι, χρεολύσια, φόρος εισοδήµατος, επιπρόσθετες εκταµιεύσεις κεφαλαίου, π.χ. για ανανέωση εξοπλισµού)
- των ετήσιων εσόδων
- των ετήσιων αποσβέσεων

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Πρόβλεψη Πιθανότητας Χρεωκοπίας της Επιχείρησης" υπολογίζει την πιθανότητα χρεωκοπίας μιας επιχείρησης τα επόμενα 2 χρόνια, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο τύπο του Edward I. Altman που δημοσιεύτηκε το 1968 (Altman's Z-score). Ο τύπος του Edward I. Altman, κατά την δημιουργία του, χρησιμοποιήθηκε σε 66 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 33 εμφάνισαν υψηλή πιθανότητα χρεωκοπίας. Το ποσοστό επιτυχίας του τύπου ανήλθε σε 95%! Δηλαδή, το 95% των 33 επιχειρήσεων που εμφάνισαν υψηλή πιθανότητα όντως χρεοκόπησαν. Το εργαλείο χρησιμοποιεί τα βασικά λογιστικά μεγέθη μιας επιχείρησης, στο καθένα από τα οποία προσδίδει έναν αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Χρήση του εργαλείου:

Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία αλλά και από τον διευθυντή λογιστηρίου ή/και από τον οικονομικό διευθυντή της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Προϋποθέτει τη γνώση των βασικών λογιστικών μεγεθών της επιχείρησης.

Γενική περιγραφή:

Το εργαλείο "Υπολογισμός Αξίας Αποσβέσεων" μας βοηθά να υπολογίσουμε την συνολική αξία αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (μηχανήματα, Η/Υ κλπ). Οι Αποσβέσεις αποτελούν βασικό λογιστικό μέγεθος και χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση πολλών λογιστικών καταστάσεων, όπως Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης κλπ. Στο συγκεκριμένο εργαλείο υπολογίζεται η αξία αποσβέσεων για τις 3 κυριότερες κατηγορίες παγίων μιας επιχείρησης.

Χρήση του εργαλείου:

Το συγκεκριμένο εργαλείο προτείνεται να συμπληρωθεί από τον υπεύθυνο λογιστηρίου της επιχείρησης (εναλλακτικά τον εξωτερικό λογιστή της επιχείρησης).

Προϋποθέσεις του εργαλείου:

Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα. Αποτελεί οδηγό για την χρήση άλλων εργαλείων της κατηγορίας "Λογιστική", όπως το "Ταμειακές Ροές Πρώτου Έτους" και "Ταμειακές Ροές Πενταετίας".

Εργαλεία Λογιστικής

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναθέτει την παρακολούθηση και τη διαχείριση των λογιστικών σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.

Ο επιχειρηματίας, όμως, ο οποίος παρακολουθεί και ο ίδιος τις λογιστικές υποθέσεις της επιχείρησής του ξεχωρίζει από τη πλειοψηφία, αποκτά ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και, παράλληλα, εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του.

Σε αυτόν ακριβώς τον τομέα βοηθούν τα εργαλεία της κατηγορίας «Εφαρμογές Λογιστικής», να είστε σε θέση δηλαδή να παρακολουθείτε μόνοι σας τα λογιστικά της επιχείρησής σας.

~ Η πρόσβαση στα εργαλεία απαιτεί είσοδο και ενεργή συνδρομή ~

Λ02. Καταγράψτε τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησής σας ~ Δωρεάν!

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Η καταγραφή των εσόδων και των εξόδων μιας επιχείρησης με στόχευση στους εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασμούς (χρεώσεις-πιστώσεις).
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 20' - 30'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Κάθε μέρα
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Λ03. Παρακολουθήστε τις ετήσιες ταμειακές ροές της επιχείρησής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Παρέχει μια βάση για την λήψη οικονομικών αποφασέων σε μια επιχείρηση σύμφωνα με τη δυνατότητά της να δημιουργεί ταμεικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 45' - 60'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ετησίως
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Λ04. Παρακολουθήστε τις ταμειακές ροές της επιχείρησής σας ανά πενταετία

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Παρέχει μια βάση για την λήψη οικονομικών αποφάσεων σε μια επιχείρηση σύμφωνα με τη δυνατότητά της να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, σε βάθος πενταετίας.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 45' - 60'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ανά 5ετία
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Λ05. Υπολογίστε τα κέρδη της επιχείρησής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Καθορισμός των Κερδών (προ φόρων) της επιχείρησης για το έτος χρήσης που ολοκληρώθηκε.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ετησίως
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Λ06. Παρακολουθήστε τις χρηματοροές της επιχείρησής σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Παρακολούθηση των χρηματοροών της επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 30' - 45'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Κάθε Μήνα
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

Λ07. Προβλέψτε την πιθανότητα χρεωκοπίας, βασιζόμενη σε καθαρά λογιστικά μεγέθη

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ     ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Πρόβλεψη της πιθανότητας που έχει μια επιχείρηση, βασιζόμενη σε καθαρά λογιστικά μεγέθη, να οδηγηθεί σε χρεωκοπία.
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 25' - 30'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά
Είδος Επιχειρήσεων Μέγεθος Επιχειρήσεων Τομέας Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις   Μικρές   Παροχή Υπηρεσιών
  Νέες Επιχειρήσεις   Μεσαίες   Μεταποίηση
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις   Μεγάλες   Εμπόριο
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    
  Φορείς Εκπαίδευσης    

© 2018 - 2019 Innonest.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στον ιστότοπό μας 3 επισκέπτες και κανένα μέλος

Μπορείτε να συνδεθείτε και με κάποιο social ID.